Flyer Bonus พ้อยท์แลกบิน กับ Bangkok Airways

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
Flyer Bonus 2022 731

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

ใช้ 1,500 GSB Reward Points แลกเป็น 500 คะแนน Flyer Bonus ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562

 

Flyer Bonus 2022 Creat

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ

โครงการนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับ คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส

 • รับอัตราการแลกคะแนน ดังนี้ ใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point ทุกๆ 1,500 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 500 คะแนน 
 • จำกัดจำนวนการแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 2,000,000 คะแนน ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการตลาดพิเศษ ทั้งนี้หากระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการตลาดพิเศษหรือจำนวนการแลกคะแนน 2,000,000 คะแนน อย่างใดอย่างหนึ่งครบกำหนดก่อนถือว่ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดพิเศษสิ้นสุด
 • แจ้งความประสงค์การนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับ คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
 • คะแนนสะสมจากกิจกรรม “ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน” ซีซั่น 1-2 ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้
 • ผู้ถือบัตรเครดิตนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับคะแนนสะสมสายการบินผ่านทาง GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8888 และ GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
 • ผู้ถือบัตรที่ต้องการแลกคะแนน GSB Reward Point เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ต้องเป็นสมาชิก ฟลายเออร์โบนัส
 • คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัสภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ทำการแลกคะแนน
 • เมื่อทำการโอนคะแนนสะสม GSB Reward Point เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส แล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน โอนกลับทอนเป็นเงินสดหรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมโครงการข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด