โปรโมชั่น

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชั่น > บัตรเครดิต > อื่นๆ > มาตรการชะลอการชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด 2

มาตรการชะลอการชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด 2

มาตรการชะลอชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด

 • ซึ่งต้องไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่ 30 – 90 วัน ขยายระยะเวลาชะลอการชำระหนี้ (อัตโนมัติ)
  ประเภท วันสรุปรอบบัญชี         ระยะเวลามาตรการฯ
  บัตรเครดิต 10, 18, 20, 25 และวันสิ้นเดือน         ตั้งแต่วันสรุปรอบบัญชี วันที่ 10 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563
  สินเชื่อบัตรเงินสด 16
  • สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน ขยายระยะเวลาชะลอการชำระหนี้ โดยลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
  ประเภท วันสรุปรอบบัญชี         ระยะเวลามาตรการฯ
  บัตรเครดิต 10, 18, 20, 25 และวันสิ้นเดือน        ตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์
  (ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันสรุปยอดบัญชี) – 31 ตุลาคม 2563
  สินเชื่อบัตรเงินสด 16
  • ระหว่างที่ลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการชะลอการชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด ธนาคารยังคงคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการใช้จ่ายของลูกหนี้ตามปกติ
  • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลามาตรการชะลอการชำระหนี้ (เพิ่มเติม) ลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค่าจัดการ และค่าบริการอื่นๆ ตามปกติ
  • ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน และลูกหนี้โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี บัตรเครดิต (GSB Refinance) ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการชะลอการชำระหนี้
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115 / 0 2299 8888

Q&A มาตรการชะลอการชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด 2

Q: คุณสมบัติการเข้าร่วมมาตรการชะลอการชำระหนี้ ระยะที่ 2

A: 1. ต้องไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน (NPLs)

 1. ต้องไม่เข้าร่วมโครงการ Refinance ลูกหนี้ดี บัตรเครดิต (GSB Refinance)

Q: ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการหรือไม่

A: แบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. ลูกค้าที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 30 – 90 วัน ไม่ต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
 2. ลูกค้าที่มีสถานะปกติและมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน ต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์

Q: ระยะเวลามาตรการชะลอการชำระหนี้ มีระยะเวลาตั้งแต่เมื่อไร ถึงเมื่อไร

A: 1. ลูกค้าที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 30 – 90 วัน ระยะเวลามาตรการเริ่มตั้งแต่วันสรุปรอบบัญชี 10 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563

 1. ลูกค้าที่มีสถานะปกติและมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน ระยะเวลามาตราการ ตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์ (ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันสรุปยอดบัญชี) – 31 ตุลาคม 2563

Q: ลูกค้าที่เลือกผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ (Sabaijai On Call) สามารถเข้าร่วมมาตรการได้หรือไม่

A: สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ แต่เมื่อสิ้นสุดมาตรการลูกค้าจะต้องจ่ายยอดผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการย้อนหลังตามจำนวนรอบบัญชีที่ลูกค้าชะลอการชำระหนี้

Q: ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ และวันที่สิ้นสุดมาตรการจะมีสถานะบัญชีเป็นเช่นไร

A: ณ วันที่เข้าร่วมบัญชีเป็นสถานะใด วันที่สิ้นสุดมาตรการจะคงสถานะบัญชีเดิม เช่น ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการมีสถานะบัญชีสินเชื่อค้างชำระตั้งแต่ 30 – 90 วัน ณ วันที่สิ้นสุดมาตรการยังคงเป็นสถานะเดิม      

Q: หากลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการชะลอการชำระหนี้มีทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด และต้องการจะนำบัตรใดบัตรหนึ่งเข้าร่วมมาตรการเพียงบัตรเดียว ทำได้หรือไม่

A: การเข้าร่วมมาตรการจะต้องเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวทุกประเภทบัตร ไม่สามารถเลือกบัตรใดบัตรหนึ่งได้ ทั้งนี้ หากลูกค้าประสงค์จ่ายชำระหนี้ตามปกติ สามารถตรวจสอบยอดค้างชำระผ่าน GSB PAY / MyMo / Call Center

Q: ลูกค้าที่จะเข้าร่วมมาตรการชะลอการชำระหนี้จะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เมื่อใด

A: ลูกค้าที่มีสถาะเป็นปกติและมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563