ผ่อนหนัก ให้เป็นเบา

ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2566

แชร์

456306728214616667

180523 Reviseda Createoutline 01

 

 
สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 13.99% ระยะเวลา 17 เดือน *

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำหรับบัตรเครดิตธนาคารออมสินผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 13.99% ระยะเวลา 17 เดือน

 • กิจกรรมบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย (“กิจกรรม”) เป็นกิจกรรมที่อนุญาตให้สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินแบ่งยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการชำระค่าสินค้าหรือบริการกับร้านค้าทั่วไป (Retail Spending) และยอดกดเงินสด ยกเว้นรายการซื้อกองทุนและรายการผ่อนชำระเดิม จากบัตรเครดิตธนาคารออมสินของผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมในคราวเดียว ให้เป็นการแบ่งจ่ายรายเดือนด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตามที่ผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมตกลงกับธนาคาร
 • ผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยกดสมัครผ่านลิงค์หน้าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทาง gsb.or.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การชำระยอดใช้จ่ายภายใต้กิจกรรมจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้ และรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ตามที่กำหนดโดยธนาคารไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต
 • กำหนดยอดผ่อนชำระรายเดือน รวมดอกเบี้ยต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน
 • การพิจารณาและการอนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนจำนวนยอดการใช้จ่ายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นอำนาจในการพิจารณาโดยเด็ดขาดของธนาคาร
 • เมื่อผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมตกลงชำระยอดแบ่งจ่ายตามจำนวนและกำหนดเวลาชำระเงินตามที่ตกลงกับธนาคารซึ่งจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
 • วันครบกำหนดชำระในแต่ละงวด จะเป็นวันเดียวกับวันที่ครบกำหนดชำระปกติของบัญชีบัตรเครดิตธนาคารออมสินของผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องชำระเงินผ่อนงวดแรกพร้อมดอกเบี้ยในวันครบกำหนดของบัญชีบัตรธนาคารออมสิน ในรอบบัญชีที่ได้รับการอนุมัติตามกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบว่าวันครบกำหนดชำระงวดแรกอาจมีระยะเวลามากกว่า 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรม (ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนเดิมทุกช่องทาง ผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องชำระยอดดังกล่าวตามใบสรุปยอดบัญชีที่ธนาคารจัดส่ง)
 • ยอดเงินที่นำมาเข้ากิจกรรมผ่อนชำระในแต่ละเดือน หมายถึง ยอดเงินต้นรอบบัญชีปัจจุบันรวมกับยอดเงินต้นที่ค้างชำระจากรอบบัญชีก่อนหน้า ที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละงวด ซึ่งจำนวนเงินต้นรอบปัจจุบันและยอดเงินต้นที่ค้างชำระจากเดือนก่อนจะถูกเรียกเก็บผ่านบัญชีบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โดยผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องชำระดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี) ตามใบสรุปยอดบัญชีที่ธนาคารจัดส่ง
 • ในกรณีที่ผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรม ผิดนัดชำระค่างวด หรือชำระน้อยกว่าจำนวนที่ธนาคารเรียกเก็บตามกิจกรรมเป็นระยะเวลามากกว่า 90 วัน หรือบัตร/บัญชี ของผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมถูกยกเลิกไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรมพร้อมทั้งเรียกเก็บเงินต้นคงเหลือ และคำนวณดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผิดนัด จากยอดค้างชำระทั้งหมดตามอัตราที่ธนาคารประกาศแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ธนาคารมีสิทธิ์เรียกเก็บโดยชอบตามกฎหมาย
 • จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระรวมถึงดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระจะถูกเรียกเก็บทันทีที่มีการยกเลิกบัญชีบัตรเครดิตธนาคารออมสินไม่ว่า ในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • ยอดที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นยอด ณ วันที่ธนาคารบันทึกรายการ (Posting date) เท่านั้น ทั้งนี้ยอดที่เข้าร่วมกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงจาก ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งอาจเกิดจากการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตระหว่างรอบบัญชีปัจจุบัน
 • ในกรณีที่ผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมผ่อนชำระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่งเกินกว่าจำนวนค่างวดชำระต่อเดือนตามที่ธนาคารเรียกเก็บภายใต้กิจกรรมนี้ ผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในเงินส่วนที่ชำระกิน (“เงินส่วนที่ตั้งพักไว้”) เงินส่วนที่ตั้งพักไว้ดังกล่าวจะคงอยู่ในบัญชีบัตรเครดิตธนาคารออมสินของผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมและจะไม่นำไปชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใต้กิจกรรมนี้
 • หากประสงค์จะชำระหนี้เพื่อปิดยอดก่อนครบกำหนด (Pre-termination) ผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่าน GSB Credit Card Call Center และชำระเงินที่คงค้างทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 • ขอกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ถ้อยคำใดๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หากมิได้กล่าวไว้เป็นประการอื่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้มีความหมายเหมือนถ้อยคำในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้
 • ข้อกำหนด เงื่อนไข ค่าธรรมเนียม และรายละเอียดของบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Credit Card Call Center 0 2299 8888

แชร์