หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > คะแนนสะสม > แลก Point ให้การใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย กับ GSB Reward Point

แลก Point ให้การใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย กับ GSB Reward Point

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.  - 31 ธ.ค. 2567

แชร์

Abc Creat Cmyk 731

Abc Point Creat 01

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สามารถใช้คะแนน GSB Reward Point 1,000 คะแนนแลกรับ 100 ABC Point เพื่อใช้แลกรับสินค้าหรือบริการต่างๆ ตามที่ ABC กำหนด ผ่าน ABC Point Program ภายใน ทรูมันนี่ วอลเล็ท  ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 โดยแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center 1115, 0 2299 8888

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • ใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point 1,000 คะแนน แลกรับ ABC Point 100 คะแนน ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน เพิ่มได้ทุก 1,000 คะแนนผ่าน ABC Point Program ภายใน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรยินยอมให้ทาง GSB ส่งข้อมูลชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ แก่ ABC Point program เพื่อดำเนินการแลกคะแนนสะสมระหว่าง GSB Reward Point เป็น ABC Point
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสมัคร และ มีบัญชี ABC Point Program เพื่อทำการแลก คะแนนสะสม GSB Reward Point เป็น ABC Point
 • ผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกเปลี่ยนเป็น ABC Point ผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โทร.0 2299 8888 และ GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำคะแนนสะสม GSB Reward Point ของตนไปแลกเป็น ABC Point ให้กับบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถนำคะแนนสะสม GSB Reward Point ของบุคคลอื่นมาแลกเป็น ABC Point ให้กับตนเองได้เช่นเดียวกัน
 • กำหนดอัตราการแลกคะแนนสะสม GSB Reward Point จำนวน 1,000 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ  ABC Point จำนวน 100 คะแนน โดย ABC Point 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะการชำระเงินเป็นปกติ และต้องมีคะแนนสะสม GSB Reward Point เพียงพอ ณ วันที่แจ้งความประสงค์จะขอแลกคะแนนสะสม GSB Reward Point เป็น ABC Point
 • ABC Point จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม
 • ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point ที่แลกเป็น ABC Pointแล้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนกลับเป็นคะแนนสะสม GSB Reward Point ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ธนาคารออมสินมีสิทธิระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารออมสินกำหนดหรือมีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นที่ต้องสงสัยหรือผิดปกติ
 • ธนาคารออมสินมิได้มีส่วนรับผิดชอบในข้อบกพร่องเกี่ยวกับการแลกรับ ABC Point ของบริษัท
 • เมื่อผู้ถือบัตรได้ทำการแลกคะแนนสะสม GSB Reward Point เป็น ABC Point เสร็จสมบูรณ์แล้ว การที่ผู้ถือบัตรนำ ABC Point ไปใช้เป็นส่วนลดในการแลกรับสินค้า และ/หรือบริการ ตลอดจนการแลกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัทกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด

แชร์