วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

44.โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก T 01