โปรพิเศษ! กดเงินสดฟรีดอกเบี้ย 3 รอบต่อบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. - 15 มิ.ย. 2566

แชร์

Shutterstock 1483134410 [converted]

 

Shutterstock 1483134410 [converted] 1

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร Prima ที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) เรียนเชิญจากธนาคารเท่านั้น!

ต่อที่ 1 เบิกถอนเงินสดที่ตู้ ATM ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2566 – 15 มิถุนายน 2566 ได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0%

 ต่อที่ 2 เบิกถอนเงินสด ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2566 – 15 มิถุนายน 2566 สะสมครบ 30,000 บาทขึ้นไป และมียอดคงค้างไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท 2 รอบบัญชี รับ Gift Card Lotus’s มูลค่า 1,000 บาท

ระยะเวลากิจกรรม ระหว่าง 17 มีนาคม 2566 – 15 มิถุนายน 2566

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

ต่อที่ 1

 1. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสด Prima ได้รับข้อความสั้น (SMS) จากธนาคารออมสินเท่านั้น โดยลูกค้าไม่ต้องทำการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
 2. ทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร Prima Card ได้ที่ตู้ ATM ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2566 – 15 มิถุนายน 2566
 3. ธนาคารจะคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสดสะสม ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายโดยรวมรายการเบิกถอนที่มีการชำระคืน
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกข้อเสนอการใช้วงเงินสินเชื่อบัตรเงินสดดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ต่อปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

หากลูกค้าผิดนัดชำระ โดยไม่ชำระหรือชำระต่ำกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชี ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการใช้วงเงิน และลูกค้ายังคงได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% จนกว่าจะครบรอบบัญชี ทั้งนี้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% กรณีมียอดเงินต้นคงค้าง อัตราดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณตามปกติโดยคำนวณจากวันเริ่มต้นของรอบบัญชีที่คิดอัตราดอกเบี้ยปกติ ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยปกติ 19% ต่อปี
 • อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5% ต่อปี

ต่อที่ 2

 1. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสด Prima ได้รับข้อความสั้น (SMS) จากธนาคารออมสินเท่านั้น โดยลูกค้าไม่ต้องทำการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
 2. ทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร Prima Card ได้ที่ตู้ ATM ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2566 – 15 มิถุนายน 2566 สะสมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมียอดคงค้างไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท อีก 2 รอบบัญชี รับ Gift Card Lotus’s มูลค่า 1,000 บาท
 3. ธนาคารจะคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสดสะสม ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายโดยรวมรายการเบิกถอนที่มีการชำระคืน

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน (Prima Card) อัตราดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ต่อปี ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสด หรือของกำนัลอื่นได้
 2. จำนวนการมอบ Gift Card Lotus’s มูลค่า 1,000 บาท เท่ากับ 1 สิทธิ์ จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีบัตรหลัก
 3. จำกัดจำนวนการรับ Gift Card Lotus’s มูลค่า 1,000 บาททั้งหมด 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 4. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้กับผู้ถือบัตรทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนที่ผู้ถือบัตรมียอดคงค้างไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ครบ 2 รอบบัญชี โดยผู้ถือบัตรต้องมีสถานะเป็นปกติ
 5. กรณีผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card ลืมรหัสการเบิกถอนเงินสด หรือบัตรฯ สูญหาย ผู้ถือบัตรสามารถขอออกรหัสฯ หรือบัตรฯ ใหม่ได้ที่ GSB Call Center 1115 หรือ 0 2299 8888 และธนาคารจะจัดส่งรหัสฯ หรือบัตรฯ ให้ท่านทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ
 6. ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 7. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 8. ผู้ถือบัตรที่ได้รับของสมนาคุณจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้จนถึงวันที่ธนาคารสรุปข้อมูล
 9. หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับของสมนาคุณผู้ถือบัตรต้องติดต่อมายังธนาคารภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าวธนาคารจะถือว่าการคำนวณและส่งมอบของสมนาคุณถูกต้องทั้งหมดแล้ว
 10. ธนาคารฯ จะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 11. เงื่อนไขการใช้ Gift Card Lotus’s เป็นไปตามที่บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) กำหนด
 12. ของสมนาคุณที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 13. ข้อกำหนด เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

แชร์