โปรโมชัน

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > แบ่งชำระ 0% > แบ่งชำระหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับ Sabaijai On Call By GSB

แบ่งชำระหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับ Sabaijai On Call By GSB

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แบ่งชำระค่าใช้จ่ายหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นานสูงสุด 6 เดือน โดยยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/เซลล์สลิป และเมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน และแจ้งความประสงค์ก่อนวันตัดบัญชี 5 วันปฏิทิน ผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center โทร. 02-299-8888 และ GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตร Prestige และ World Elite โทร.02-299-9999 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2565

 

[create Outline] 0 หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้ MCC Code : 4812, 4816, 5045, 5065, 5311, 5722, 5732, 5734, 5946, 5997, 7379, 7622 และ 7629 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/เซลล์สลิป และเมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้

 

ผ่อนชำระ

ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ

(ต่อเซลล์สลิป)

อัตราดอกเบี้ย

แบบคงที่ (Flat Rate) (ต่อเดือน)

เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบ
ลดต้นลดดอก

(Effective Rate) (ต่อปี)

3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0% 0%
6 เดือน 6,000 บาทขึ้นไป 0% 0%
10 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป 0.49% 10.55%

 

 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงความจำนงขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่านทาง GSB Contact Center 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โทร.0 2299 8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนจะต้องทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • สงวนสิทธิ์สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์
  หลังวันสรุปยอดบัญชีอาจไม่สามารถทำรายการได้ครบทุกรายการ เช่น วันสรุปยอดบัญชีผู้ถือบัตรวันที่ 18 ของทุกเดือน ต้องแจ้งความประสงค์ก่อนวันที่ 13 ของทุกเดือน เป็นต้น
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่รวมรายการประเภท เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท ยอดใช้จ่าย
  ที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว การซื้อกองทุน การซื้อเงินตราต่างประเทศ การชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารฯ จะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนดธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด