อุ่นใจเรื่องสุขภาพ กับ บัตรธนาคารออมสิน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2566

แชร์

รพ พระราม 9 Creat 2

รพ พระราม 9

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน และบัตรเดบิตธนาคารออมสินทุกประเภท ใช้บริการ ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า
พิเศษ 1 : รับส่วนลดสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต และ บัตรเดบิตธนาคารออมสิน
พิเศษ 2 : ผ่อนชำระ Sabaijai by GSBสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2566

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต และ บัตรเดบิตธนาคารออมสิน

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

  พิเศษ 1 :  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตธนาคารออมสินที่โรงพยาบาลพระรามเก้า รับส่วนลด ดังนี้

 • รับส่วนลด15%    ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ห้อง CCU , ICU)
 • รับส่วนลด10%    ค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษ)
 • รับส่วนลด  10%    ค่า LAB (ยกเว้น LAB รายการพิเศษ

  พิเศษ 2 : ผ่อนชำระ Sabaijai by GSB

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้

 

ผ่อนชำระ

ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ

(ต่อเซลล์สลิป)

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
ต่อเดือน
3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0%
6 เดือน 6,000 บาทขึ้นไป 0%
10 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป 0.49%

 

 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนเมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือน ต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท/เดือน สงวนสิทธิ์สำหรับรายการที่เรียกเก็บแล้วเท่านั้น
 • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่ได้รับคะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระรายเดือนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่านทาง GSB Contact Center 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
  โทร.0 2299 8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตPrestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999 หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก

เงื่อนไขทั่วไป

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือคลินิกผู้ให้บริการโดยตรง
 •  

แชร์