สบายใจแบ่งจ่ายได้ทุกหมวด กับ Sabaijai On Call By GSB – Government Savings Bank

โปรโมชัน

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > แบ่งชำระ 0% > สบายใจแบ่งจ่ายได้ทุกหมวด กับ Sabaijai On Call By GSB

สบายใจแบ่งจ่ายได้ทุกหมวด กับ Sabaijai On Call By GSB

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แบ่งจ่ายได้ทุกหมวด สูงสุด 10 เดือน ดอกเบี้ย 0.7% กับ Sabaijai On Call By GSB เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

  • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเซลล์สลิป และเมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน สงวนสิทธิ์สำหรับรายการที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือนด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

จำนวนงวด

แบ่งชำระ

รายเดือน

อัตราดอกเบี้ย

แบบคงที่ (Flat Rate)

(ต่อเดือน)

เทียบเท่า

แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) (ต่อปี)

3 เดือน 0.70% 12.56%
4 เดือน 0.70% 13.37%
6 เดือน 0.70% 14.26%
10 เดือน 0.70% 14.99%

 

  • ผู้ถือบัตรต้องแสดงความจำนงขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง Call Center ของธนาคารออมสินล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร สงวนสิทธิ์สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์หลังวันสรุปยอดบัญชีอาจไม่สามารถทำรายการได้ครบทุกรายการตามที่ต้องการ เช่น วันสรุปยอดบัญชีผู้ถือบัตรวันที่ 18 ของทุกเดือน ต้องแจ้งความประสงค์ก่อนวันที่ 13 ของทุกเดือน
  • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารฯ จะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
  • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่รวมรายการประเภท เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว การซื้อกองทุน การซื้อเงินตราต่างประเทศ การชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง
  • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
  • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
  • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด