ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ

เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ช่วยการวางแผนการใช้ชีวิตของคุณง่ายๆที่ให้ผลตอบแทนพร้อมยังเป็นหลักประกัน หรือเงินสำรองให้คุณใช้ในยามฉุกเฉิน

ระยะเวลารับฝาก
ตั้งแต่1เมษายน 2561
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
เงื่อนไขการถอน

ถอนเท่าใดก็ได้
ถอนเท่าใดก็ได้
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย3.00%
ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
บุคคลธรรมดา ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ในระยะเวลาฝาก 5 ปี หลังจากครบ 5 ปี จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และบัญชีร่วม
 • ฝากเงินครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
 • ฝากเงินทุกเดือน ยอดคงเหลือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน
 • เมื่อครบระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ยอดเงินฝากคงเหลือ ไม่เกิน 60,000 บาท
 • กรณีผู้ฝากไม่ฝากเงินเดือนใดเดือนหนึ่ง ให้ถือว่าขาดฝาก
 • กรณีทุกวันสิ้นเดือนยอดเงินฝากคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเกิน 1,000 บาท
 • กรณีทุกวันสิ้นเดือนยอดเงินฝากคงเหลือไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดือนก่อนหน้า
ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • 1. กรณีผู้ฝาก ฝากเงินครบเงื่อนไขการฝากเงิน จะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวันด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก และลงรับดอกเบี้ยในวันที่ครบระยะเวลาฝาก 5 ปี
 • 2. กรณีผู้ฝากไม่มาติดต่อขอถอนปิดบัญชี และลงรับดอกเบี้ยตาม 1 ให้ผู้ฝากแล้วจะคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด โดยคำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน นับถัดจากวันที่ครบระยะเวลาฝาก 5 ปี หลังจากครบ 5 ปี จะลงรับดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกปี หรือเมื่อปิดบัญชี
 • 3. กรณีที่ผู้ฝากผิดเงื่อนไข จะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวันด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากจนถึงวันสิ้นเดือนที่ผู้ฝากผิดเงื่อนไข และจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวันด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนดนับตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ผู้ฝากผิดเงื่อนไข และลงรับดอกเบี้ยในวันที่ครบระยะเวลาฝาก 5 ปี หลังจากครบ 5 ปี จะลงรับดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกปี หรือเมื่อปิดบัญชี
ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด