ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

เงินฝากประจำ 24 M Plus

เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต เงินฝากประจำ 24 M Plus ให้คุณได้ออมเงินยาวนานเพิ่งมากขึ้น และสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์สำรองในอนาคต
 

ระยะเวลารับฝาก

ไม่มีกำหนด
ไม่มีกำหนด
เงื่อนไขการถอน
ฝากครบ24เดือน
ต้องฝากครบ 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย1.125
อัตราดอกเบี้ย 1.125% ต่อปี
 • เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
 • คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน
 • ไม่กำหนด
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ฝากเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
ผู้ฝากทั่วไป
 •  1.125% ต่อปี
นิติบุคคลทั่วไป
 • 0.575% ต่อปี
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
 • 1.20% ต่อปี
 • ตามประกาศสรรพากร
 • ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ หรือค้ำประกันบุคคลได้
 • เพื่อผลตอบแทน
 • เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท
 1. ไม่สามารถถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได้ ต้องถอนทั้งยอดฝากนั้น
 2. กรณีถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 24 เดือน คำนวณดอกเบี้ย ดังนี้
 • ฝากไม่ครบ 3 เดือน ไม่คำนวณดอกเบี้ยให้
 • ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก 24 เดือน คำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราเผื่อเรียก โดยหักดอกเบี้ยส่วนที่ลงรับเกินไปแล้วจากยอดเงินฝาก
 • ลงรับดอกเบี้ยทบต้นทุก 12 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร