ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ เงินฝากกระแสรายวัน เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และนักลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกและคล่องตัว ในการใช้สอยและหมุนเวียน โดยไม่กำหนดระยะเวลาฝาก ใช้จ่ายง่ายและปลอดภัยมากขึ้นด้วยการสั่งจ่ายเช็ค ที่สามารถใช้ถอนเงินสดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

ระยะเวลารับฝาก

ไม่มีกำหนด
 
เงื่อนไขการถอน
  1. ใช้เช็คในการถอนเงินหรือผ่านบริการ MyMo (Mobile Banking)
2. เป็นไปตามเงื่อนไขช่องทางที่ให้บริการ
 
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย0.375%
 
 • เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยเหมือนเงินฝากเผื่อเรียก
 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการ ใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ
 • สามารถเบิกถอนเงินสด ได้ทันทีทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ไม่กำหนด
 • เปิดบัญชี ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
 • ฝากครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ 
 • เป็นไปตามเงื่อนไขช่องทางที่ให้บริการ
 • บุคคลธรรมดา 0.375 % ต่อปี
 • นิติบุคคลทั่วไป 0.25 % ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.50 % ต่อปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร
 • บริการเช็คเงินด่วน คือการใช้บริการต้องเป็นเช็คของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นได้ทั้งเช็ค ผู้ฝากกระแสรายวัน และเช็ค CO โดยสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • หรือสามารถนำฝากเข้าบัญชีได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเช็ค กรณีที่เป็นการนำเช็คในเขตสำนักหักบัญชีมาเข้าบัญชี
 • สามารถใช้บริการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเข้าบัญชีกระแสรายวันพิเศษ ในกรณีที่เงินในบัญชีกระแสรายวันพิเศษไม่เพียงพอกับเช็คที่สั่งจ่าย
 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงิน
 • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ
 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
 • นิติบุคคลทุกประเภท
 • ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
 • ใช้เช็คในการถอนเงินหรือผ่านบริการ MyMo (Mobile Banking)
 • เป็นไปตามเงื่อนไขช่องทางที่ให้บริการหรือ
 • ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 • ตามประกาศสรรพากร
 • ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ หรือค้ำประกันบุคคลได้
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อขอสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีได้