ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

เงินฝากกระแสรายวัน

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ เงินฝากกระแสรายวัน เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และนักลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกและคล่องตัว ในการใช้สอยและหมุนเวียน โดยไม่กำหนดระยะเวลาฝาก ใช้จ่ายง่ายและปลอดภัยมากขึ้นด้วยการสั่งจ่ายเช็ค ที่สามารถใช้ถอนเงินสดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 

ระยะเวลารับฝาก

ไม่มีกำหนด
ไม่กำหนด
เงื่อนไขการถอน

ถอนเป็นเช็ค
ถอนเป็นเช็ค
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย0.50%
0.50% ต่อปี
 • เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยเหมือนเงินฝากเผื่อเรียก
 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการ ใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ
 • สามารถเบิกถอนเงินสด ได้ทันทีทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ไม่กำหนด
 • เปิดบัญชี ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
 • ฝากครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ 
 • ถ้ายอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากเผื่อเรียก หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร
 • บริการเช็คเงินด่วน คือการใช้บริการต้องเป็นเช็คของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นได้ทั้งเช็ค ผู้ฝากกระแสรายวัน และเช็ค CO โดยสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • หรือสามารถนำฝากเข้าบัญชีได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเช็ค กรณีที่เป็นการนำเช็คในเขตสำนักหักบัญชีมาเข้าบัญชี
 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงิน
 • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ
 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
 • นิติบุคคลทุกประเภท
 • ถอนเป็นเช็ค
 • รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากเผื่อเรียก หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ หรือค้ำประกันบุคคลได้
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อขอสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีได้