ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
btn-MyMo-Pay-275.jpg

เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี

เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ช่วยการวางแผนการใช้ชีวิตของคุณง่ายๆ ที่ให้ผลตอบแทนพร้อมยังเป็นหลักประกัน หรือเงินสำรองให้คุณใช้ในยามฉุกเฉิน กับเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี
 

ระยะเวลารับฝาก
รับฝาก24เดือน
ฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน
เงื่อนไขการถอน
ฝากครบ24ครั้ง
ต้องฝากครบ 24 ครั้ง
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย1.625%
อัตราดอกเบี้ย 1.625% ต่อปี
 • To be beneficiary, loan guarantee and reserve for future
 • Interest will be calculated as per the bank’s announcement
 • Monthly Deposit with the same amount and can withdrawal when 24 months maturity due date 
 • Interest rate is at 2.25%
 • Must deposit for 24 consecutive months and can not leave over two months deposit. Total period is not exceeding 26 months
 • Minimum deposit is 1,000 Baht up and not over than 25,000 Baht.
 • 2.25% per year
 • To be beneficiary 
 • Loan guarantee and reserve for future
 • Individual aged of 7 years old and above
 • Join account of the minors with parent/ couple. 
 • Monthly deposit with the same amount and can withdrawal when 24 months maturity due date.
 • ID Card with copy
  House Registration document with copy