ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี

เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ช่วยการวางแผนการใช้ชีวิตของคุณง่ายๆ ที่ให้ผลตอบแทนพร้อมยังเป็นหลักประกัน หรือเงินสำรองให้คุณใช้ในยามฉุกเฉิน กับเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี
 

ระยะเวลารับฝาก
รับฝาก24เดือน
ฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน
เงื่อนไขการถอน
ฝากครบ24ครั้ง
ต้องฝากครบ 24 ครั้ง
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย1.625%
อัตราดอกเบี้ย 1.625% ต่อปี
 • เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกันและเงินสำรองในอนาคต
 • เมื่อครบตามเงื่อนไข ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ให้ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ
 • ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้งๆ ละเท่าๆ กันทุกเดือน จะถอนได้ต้องฝากครบ 24 ครั้ง
 • จะต้องฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน และขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง รวมระยะเวลา การฝากไม่เกิน 26 เดือน
 • ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และไม่เกิน 25,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 1.625% ต่อปี
 • เพื่อผลตอบแทน
 • เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • บัญชีร่วมของบุตรผู้เยาว์กับบิดาหรือมารดา / สามี-ภรรยา
 • ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้งๆ ละเท่าๆ กันทุกเดือน จะถอนได้ต้องฝากครบ 24 ครั้ง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร