ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

เงินฝากประจำ 6 เดือน

เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความอุ่นใจเพื่อเป็นเงินสำรองให้อนาคตของคุณง่ายๆ กับการฝากเงินประจำทุก 6 เดือน
 

ระยะเวลารับฝาก

ไม่มีกำหนด
ไม่มีกำหนด
เงื่อนไขการถอน

ถอนเงินเท่าใดก็ได้
ถอนเงินเท่าใดก็ได้
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย1.40%
อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
 • เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ หรือค้ำประกันบุคคลได้
 • ไม่กำหนด
 • ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
ผู้ฝากทั่วไป
 • ต่ำกว่า 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.40 % ต่อปี
 • ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.40 % ต่อปี
นิติบุคคลประเภท มูลนิธิ, สมาคม, วัด และ นิติบุคคล ที่มิได้แสวงหากำไร
 • ต่ำกว่า 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.40 % ต่อปี
 • ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.40 % ต่อปี
นิติบุคคลประเภท บจก., บมจ., หจก. และ หสน.
 • ต่ำกว่า 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.90 % ต่อปี
 • ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 0.90 % ต่อปี


 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร
 • เพื่อผลตอบแทน
 • เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • แต่เมื่อถอนแล้ว รายการฝากใดมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่คำนวณดอกเบี้ยให้ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ตามประกาศสรรพากร
 • สามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้