ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

เงินฝากประจำ 12 เดือน

เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกันและเงินสำรองในอนาคต เงินฝากประจำราย 12 เดือน ที่ให้เวลากับคุณได้เต็มที่เพื่อการวางแผนชีวิตของคุณ พร้อมรับผลตอบแทน และเป็นเงินสำรองให้คุณใช้ฉุกเฉินในอนาคตได้อีกด้วย พร้อมรับดอกเบี้ยสูงถึง 2.25%
 

ระยะเวลารับฝาก

ไม่มีกำหนด
ไม่มีกำหนด
เงื่อนไขการถอน

ถอนเงินเท่าใดก็ได้
ถอนเงินเท่าใดก็ได้
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย1.55%
อัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี
 • เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ไม่กำหนด
 • ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
ผู้ฝากทั่วไป
 • ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.55 % ต่อปี
 • ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.25 % ต่อปี
นิติบุคคลประเภท มูลนิธิ, สมาคม, วัด และ นิติบุคคล ที่มิได้แสวงหากำไร
 • ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.55 % ต่อปี
 • ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.55 % ต่อปี
 • มากกว่า 3,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.55 % ต่อปี
นิติบุคคลประเภท บจก., บมจ., หจก. และ หสน.
 • ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.10 % ต่อปี
 • ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.10 % ต่อปี
 • มากกว่า 3,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.10 % ต่อปี
 • ตามประกาศสรรพากร
 • สามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้
 • เพื่อผลตอบแทน
 • เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท
 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • แต่เมื่อถอนแล้ว รายการฝากใดมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่คำนวณดอกเบี้ยใหและต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร