ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

เงินฝากเผื่อเรียก

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ กับบริการเงินฝากเผื่อเรียก บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
 

ระยะเวลารับฝาก

ไม่มีกำหนด
ไม่กำหนด
เงื่อนไขการถอน

ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้
ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย0.375%
0.375% ต่อปี
 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
 • สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชี
 • ไม่กำหนด
 • ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป
 • บุคคลธรรมดา 0.375% ต่อปี
 • นิติบุคคล 0.25% ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.50% ต่อปี
 • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
 • สามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้
 • ใช้เป็นบัญชีคู่โอนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และให้บริการหักเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคได้
 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงิน
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท
 • ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ (ถอนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 บาท)
 • คำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร