ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

เงินฝากออมเงิน ออมธรรม

เป็นเงินฝากเพื่อส่งเสริมการออม เพิ่มทางเลือกในการออมให้แก่ประชาชน บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
 

ระยะเวลารับฝาก
ตั้งแต่วันที่15/09/58
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
เงื่อนไขการถอน

ถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้
ถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย0.50%
0.50% ต่อปี
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • ไม่รับฝาก บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และบัญชีร่วม
 • ผู้ฝากต้องลงนามให้คำปฏิญาณว่าจะประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมในเอกสารเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีเงินฝาก
 • 0.50% ต่อปี
 • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
 • ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
 • ถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร
 • ทุกวันที่ 30 มิถุนายนและ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์