ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
 

ระยะเวลารับฝาก

ตั้งแต่ 13 เม.ย. 60
ตั้งแต่ 13 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
เงื่อนไขการถอน

ถอนเท่าใดก็ได้
ถอนเท่าใดก็ได้
อัตราดอกเบี้ย
Step up
Step up
 • ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2560
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • รับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1บัญชีเท่านั้น
 • มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อเป็นบัญชีคู่โอน
Step Up ดังนี้
 • เดือนที่ 1-6   ร้อยละ 1.00 ต่อปี
 • เดือนที่ 7-12  ร้อยละ 1.50 ต่อปี
 • เดือนที่ 13-18 ร้อยละ 2.00 ต่อปี
 • เดือนที่ 19-24 ร้อยละ 3.00 ต่อปี
เฉลี่ยร้อยละ 1.875 ต่อปี(เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.206 ต่อปี)
 
จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน
 • ลงรับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนชนวันตามวันที่ฝาก
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี