ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อบุคคลทั่วไป

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

สินเชื่อเพื่อการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับชีวิตในปัจจุบัน

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เงินกู้ระยะยาว (LT) ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท
 • เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 15 ปี
 • เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปี
 • เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน
 • เพื่อการอุปโภคหรือการบริโภค
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด