ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อตามนโยบายรัฐ

โครงการบ้านประชารัฐ

ซื้อ ปลูก ต่อเติม ซ่อมแซม ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ

 

ผู้มีรายได้น้อยครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจำ และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรืออาชีพอิสระ มีเงื่อนไขทั้งสิ้น ดังนี้
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 65 ปี
 • ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ยกเว้น การซ่อมแซม และ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยนั้นต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้
 • ไม่มีชื่อเป็นหรือเคยเป็น “เจ้าบ้าน” ในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับธนาคารและต้องมีชื่อเป็น “ผู้อยู่อาศัย”ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้น มีชื่อเป็นเจ้าบ้านแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านนั้น
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร / ห้องชุดกับโครงการที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ เท่านั้น
 • เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือต่อเติม และ/หรือ ซ่อมแซม อาคารในที่ดินของตนเอง
ทั้งนี้ ให้รวมถึงทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีและทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์
 
คุณสมบัติผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 2 ของราคาที่อยู่อาศัย และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนองร้อยละ 1 ของมูลค่าจำนอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปีที่ 1 ยกเว้น กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือกรณีไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ให้ระบุด้วยว่าไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • ให้ส่วนลดพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 จากราคาขายสุทธิ
 • กรณีซื้อ/ปลูกสร้างไม่เกิน       1.5 ล้านบาท
 • กรณีต่อเติม/ซ่อมแซมไม่เกิน   0.5 ล้านบาท
ปีที่ 1        = 0%   ผ่อน 3,000 บาท/เดือน
ปีที่ 2 - 3   = 2%   ผ่อน 3,000 บาท/เดือน
ปีที่ 4 - 6   = 5%   ผ่อน 4,000 บาท/เดือน
ปีที่ 7 - 30  = MRR – 1.475%  ผ่อน 4,500 บาท/เดือน
ปีที่ 1 - 3   = 3%   ผ่อน 7,200 บาท/เดือน
ปีที่ 4 - 6   = 5%   ผ่อน 8,600 บาท/เดือน
ปีที่ 7 - 30  :
 • ลูกค้าทั่วไป : MRR - 1.475%  ผ่อน 9,100/เดือน
 • ลูกค้า MOU - ส่วนกลาง : MRR - 1.725%  ผ่อน 8,900/เดือน

หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่น เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด