ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อบุคคลทั่วไป

สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ยกเว้น ซื้อที่ดินว่างเปล่า และธุรกิจที่มีความเสี่ยง
QR_สนเชอ-GSB-PLUS.png

 • สามารถนำทรัพย์สินที่จำนองกับธนาคารฯ มากู้เพิ่มเพื่อใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • สามารถกู้แบบผสมทั้งเงินกู้ระยะยาวและเงินกู้เบิกเกินบัญชีได้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ยกเว้น ซื้อที่ดินว่างเปล่า และธุรกิจที่มีความเสี่ยง
ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดที่เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเดิม ทั้งนี้ การประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่ให้อยู่ในดุลพินิจของธนาคาร
 • เงินกู้ระยะยาวร้อยละ MRR-1.00 ต่อปี
 • เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีร้อยละ MOR+1.00 ต่อปี
**ธนาคารขอสงวนสิทธืิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
 • ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร
 • มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท ดังนี้
 • เงินกู้ระยะยาว (LT) ไม่เกินวงเงินกู้ตามสัญญาเดิม หรือ กรณีเกินวงเงินกู้เดิมได้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้รวมกัน ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ไม่เกิน 15 ปี