ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อบุคคลทั่วไป

สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์

สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
QR_สนเชอไทรทองวชาชพแพทย.png

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • แผนผังบริเวณที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด
 • แบบแปลนอาคาร/ภาพถ่ายอาคารทั้ง 4 ด้าน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
 • หนังสืออื่นๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอกู้
 • สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี
เพื่อการอุปโภคบริโภค
 • บุคคลค้ำประกันตามที่ธนาคารกำหนด
 • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือบุคคลอื่น ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
 • หลักทรัพย์อื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณะบัตรของผุ้สมรสของผุ้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผุ้กู้และผุ้ค้ำประกัน
 • บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมสำเนา) หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)
 • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลที่สังกัดหน่วยงานรัฐ หรือสังกัดโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น
 • ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ / ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันไม่ถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • มีประวัติทางการเงินที่ดี 
ไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้สิทธิพิเศษกับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ร้อยละ MRR + 0.75 ต่อปี
 • กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน ร้อยละ MRR + 0.25 ต่อปี (เฉพาะกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์)
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ร้อยละ MRR -0.50 ต่อปี
**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**