ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อตามนโยบายรัฐ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

  • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ
  • เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
  • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  • มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
  • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
  • เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ
  • ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกเภท ต้องไม่เกิน 200,000 บาท
  • ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) 
  • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
  • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
  • บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • หลักประกันอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • อสังหาริมทรพัย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด