ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อตามนโยบายรัฐ

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระย่อย
 • มีสถานที่ประกอบการที่แน่นอน ชัดเจน และมีเอกสารหลักฐานรับรองว่าประกอบธุรกิจจริงจากธนาคารออมสิน
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เพื่อทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ
 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  ทั้งนี้เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท ต้องไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย
 • ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด) 
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน