ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน

สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

เพื่อเป็นการอุปโภค หรือ การบริโภค เช่น เพื่อซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือเพื่อการอื่นๆ ธนาคารออมสินยินดี สนับสนุนกลุ่มชาวบ้านที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการสินเชื่อพัฒนาชนบท ไม่ว่าจะนำไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษา สาธารณสุข อาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆ

 • กลุ่มต้องเป็นสมาชิก สพช.
 • มีผลงานหรือกิจกรรมกลุ่มที่ทำงานร่วมกัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อสาขา
 • สมาชิกในกลุ่มออมเงินสัจจะสม่ำเสมอ
 • มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีกับธนาคาร หรือมีความสัมพันธ์กับธนาคารอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่ออุปโภคบริโภค
 • เพื่อเป็นเงินทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพ
 • เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและตามความสามารถในการชำระคืน แต่ไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 10 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 30 ปี
ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ดังนี้
1.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท
(1) เป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกับผู้กู้ หรือเป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือไม่น้อยกว่า 1 คน หรือ
(2) เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 7,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ
(3) เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน
1.2 วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
(1) เป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกับผู้กู้ หรือเป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ
(2) เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 7,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ
(3) เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน
ผู้ค้ำประกัน 1 คน ค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน
การให้บุคคลใดค้ำประกันผู้กู้ได้มากกว่า 2 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่อนุมัติสินเชื่อ โดยพิจารณาจากรายได้และความน่าเชื่อถือ

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
2.1 สมุดฝากเงินออมสิน และหรือสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกันได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุด หรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็นของผู้กู้ และหรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
(2) มอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร
(3) สลากออมสินพิเศษชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ซึ่งยังไม่มีการโอนเปลี่ยนชนิดของสลาก หรือสมุดฝากเงินเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์/สลากออมสินพิเศษของผุ้เยาว์ไม่สามารถใช้เป็นหลักประการกู้เงินได้
2.2 อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเจริญสาธารณูปโภคอื่น ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ รถยนต์เข้าออกได้สะดวก ดังนี้
(1) ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
(2) ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินโฉนดที่ดินว่างเปล่า
(3) ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินห้องชุด
(4) ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินโฉนดที่สวน ที่ไร่ ที่นา
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อเขต หรือคณะกรรมการสินเชื่อสำนักพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นผู้จำนองอสังหาริมทรัพย์ไว้กับธนาคารเพื่อประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน
2.3 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน
 • เป็นสมาชิกของกลุ่มที่เป็นสมาชิก สพช. และได้รับการรับรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการกลุ่มให้สามารถกู้ได้
 • มีอาชีพและถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดราย 1,2,3,4,6 หรือ 12 เดือนอย่างใด อย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับที่มาของรายได้ตามลักษณะอาชีพ หรือกิจกรรมของผู้กู้ โดยกลุ่มช่วยรวบรวมนำส่ง หรือผู้กู้นำส่งชำระหนี้ด้วยตนเอง
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • เมื่อผู้กู้ชำระหนี้ ธนาคารจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แก่กลุ่มที่ผู้กู้เป็นสมาชิกในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระในแต่ละงวด
กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้เป็นไปตามหนังสือวิธีปฏิบัติการรับหลักประกันประเภทบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs