ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs
GSB SMEs CallCenter 
02 299 8899

สินเชื่อแฟคตอริ่ง

แก้ไขปัญหาเงินทุนหมุนเวียน ข้อจำกัดด้านหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของกิจการอย่างต่อเนื่อง สินเชื่อที่ช่วยเหลือคุณในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน และข้อจำกัดในด้านหลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของกิจการคุณได้อย่างต่อเนื่อง

  • เพื่อแก้ไขปัญหาเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีเงินทุนหมุนเวียนจมอยู่ในลูกหนี้การค้า
  • นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจมีแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  และมีการค้าแบบกำหนดระยะเวลาชำระเงิน (Credit Term)  กับลูกหนี้การค้า
  • หลักเกณฑ์  เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ไม่มีกำหนดอายุสิ้นสุดสัญญา