ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs

GSB SMEs CallCenter 
02 299 8899

สินเชื่อ GSB SMEs ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย

สินเชื่อ GSB SMEs ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ  หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย  และ
 • ประกอบธุรกิจ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร  เช่น  ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ  ธุรกิจที่มีศักยภาพต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจที่เป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นต้น  และ/หรือ
 • ธนาคารออมสินร่วมลงทุน หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุนฯ 
 • ไม่เกินรายละ  50,000,000  บาท
 • วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
 • วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)
 • เงินกู้ระยะสั้น  ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี  
 • เงินกู้ระยะยาว  ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
ใช้ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังนี้
 • สมุดเงินฝากออมสินทุกประเภท หรือสลากออมสินพิเศษ ของผู้กู้หรือบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • อสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • หลักประกันอื่นตามเกณฑ์ของธนาคาร
 • กรณีธนาคารออมสินร่วมลงทุน หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุน ฯ
       ปีที่ 1-2  ร้อยละ  3.99  ต่อปี
       ปีที่ 3-10  เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  กรณีธนาคารออมสินไม่ร่วมลงทุน
       ปีที่ 1-2  ร้อยละ  4.99  ต่อปี
       ปีที่ 3-10  เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
หลักเกณฑ์  เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด