ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs

GSB SMEs CallCenter 
02 299 8899

สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up

สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up

  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
  • เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจประเภทสินเชื่อระยะยาว (L/T) เดิมของธนาคาร
  • ไม่เกิน 10 ล้านบาท 
  • เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
หลักเกณฑ์  เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด