ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs

GSB SMEs CallCenter 
02 299 8899

สินเชื่อ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน (NPA)

สินเชื่อ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน (NPA)

 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือนิติบุคคล
 • มีสัญชาติไทย หรือจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • เป็นบุคคลที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน (NPA)
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่าที่เป็นทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน (NPA)
 • ให้กู้ได้โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
  (1)  ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95  ของราคาขาย  กรณีที่ดินพร้อมอาคาร
  (2)  ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90  ของราคาขาย  กรณีห้องชุด
  (3)  ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85  ของราคาขาย  กรณีซื้อที่ดินว่างเปล่า
 • ทั้งนี้ กรณีให้กู้ตาม (1) หรือ (2) สามารถให้กู้เพื่อต่อเติมซ่อมแซมได้อีกไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาขาย
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่า ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้เงินในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้กู้ และกรรมการผู้มีอำนาจจัดการตามกฎหมายของนิติบุคคลนั้นนำทรัพย์ของตนเองมาจำนองไว้ เพื่อประกันหนี้ของนิติบุคคลยังสามารถเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ของนิติบุคคลนั้นได้ตามสัญญาค้ำประกัน