ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs

GSB SMEs CallCenter 
02 299 8899

สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร

สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร

  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ  หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
  • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย  หรือนิติบุคค ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย  หรือ  วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร  และ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร  เช่น  ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์พืช  ผู้ค้าอุปกรณ์การเกษตร ผู้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร  ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรทุกชนิด  ผู้ผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรหรือ Smart Farmer
  • วงเงินต่อรายสูงสุดไม่เกินรายละ  10 ล้านบาท
  • วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
  • วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)
  • เงินกู้ระยะสั้น  ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี  
  • เงินกู้ระยะยาว  ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
ปีที่  1  ร้อยละ  3.99
ปีที่  2  ร้อยละ 4.99
ปีที่  3-7  เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
หลักเกณฑ์  เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด