ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs

บริการออกหนังสือค้ำประกัน

บริการออกหนังสือค้ำประกัน 

 • เพื่อค้ำประกันให้ลูกค้าของธนาคาร ต่อส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การของรัฐและเอกชน
 • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร
 • ค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา/ยื่นประมูลราคา (Bid Bond/Tender Guarantee)
 • หนังสือค้ำประกันผลงาน/สัญญา
 • ค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า
 • ค้ำประกันการเบิกเงินประกันผลงาน
 • อื่น ๆ
 • ไม่มีกำหนดระยะเวลา เฉพาะหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐเท่านั้น
 • มีกำหนดระยะเวลา
 • สมุดฝากเงินออมสิน / สลากออมสิน
 • ที่ดินพร้อมอาคาร
 • ที่ดินว่างเปล่า พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • หลักประกันอื่น ๆ ตามประกาศธนาคาร
หลักเกณฑ์  เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด