ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs

GSB SMEs CallCenter 
02 299 8899

สินเชื่อ เจ้าสัว 555

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง

 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น ที่ไม่เคยมีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้และมีสถานะเป็นหนี้ปกติบนเครดิตบูโร และมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • - ชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไข ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
  • - ส่วนของผู้ที่ถือหุ้นไม่ติดลบ
  • - มีผลกำไรจากการดำเนินกิจการล่าสุดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
 • กรณี Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองและเป็นค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
 • กรณีไถ่ถอนจำนองและเป็นค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และขอกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือจัดโครงสร้างทางการเงิน
 
 • กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ เพิ่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
 • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว
 • หนังสือค้ำประกัน (L/G)
 • สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)
 • กรณี Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น
 • กำหนดวงเงินให้กู้เท่ากับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเดิม และให้กู้เพิ่มเติมโดยสามารถเพิ่มเติมได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินกู้เดิม โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ
 
 • กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ 
 • พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ
 • กรณี Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น
  • - เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี
  • - เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาการชำระเงินกู้เกินกว่า 5 ปี และไม่เกิน 10 ปี โดยให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นได้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
 
 • กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ 
  • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี 
1. กรณี Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น ให้ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกันดังนี้
      1.1 สมุดฝากเงินออมสิน  สลากออมสินพิเศษ  พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
      1.2 ที่ดินและอาคาร  หรือห้องชุด
      1.3 ที่ดินที่เป็นโฉนด  หรือ  นส.3ก.
      1.4 หลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารกำหนด
 
2. กรณีเพิ่มทุนหมุนเวียนให้กิจการ ให้ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกันดังนี้
      2.1 สมุดฝากเงินออมสิน  สลากออมสินพิเศษ  พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
      2.2 ที่ดินและอาคาร  หรือห้องชุด
      2.3 ที่ดินที่เป็นโฉนด  หรือ  นส.3ก.
      2.4 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน
      2.5 หลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารกำหนด
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด