ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs

GSB SMEs CallCenter 
02 299 8899

สินเชื่อ เจ้าสัว 555

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง

  • เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
  • เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น ที่ไม่เคยมีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้และมีสถานะเป็นหนี้ปกติบนเครดิตบูโร และมีคุณสมบัติ ดังนี้
    • - ชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไข ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
    • - ส่วนของผู้ที่ถือหุ้นไม่ติดลบ
    • - มีผลกำไรจากการดำเนินกิจการล่าสุดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
  • กรณี Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น
  • เพื่อไถ่ถอนจำนองและเป็นค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
  • กรณีไถ่ถอนจำนองและเป็นค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และขอกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือจัดโครงสร้างทางการเงิน
 
  • กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ เพิ่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
  • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
  • ประเภทเงินกู้ระยะยาว
  • หนังสือค้ำประกัน (L/G)
  • สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)
  • กรณี Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น
  • กำหนดวงเงินให้กู้เท่ากับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเดิม และให้กู้เพิ่มเติมโดยสามารถเพิ่มเติมได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินกู้เดิม โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ
 
  • กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ 
  • พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ
  • กรณี Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น
    • - เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี
    • - เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาการชำระเงินกู้เกินกว่า 5 ปี และไม่เกิน 10 ปี โดยให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นได้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
 
  • กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ 
    • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี 
กรณี Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น

1. วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกันดังนี้
  • 1.1 สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
  • 1.2 ที่ดินและอาคาร หรือห้องชุด
  • 1.3 ที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดิน หรือ นส.3ก.
  • ทั้งนี้ กรณีใช้หลักประกันตาม 1.1-1.3 ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักประกัน
2. วงเงินกู้เกินกว่า 20 ล้านบาท มีเงื่อนไข ดังนี้
  • 2.1 กรณีวงเงินกู้ไม่เกินวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเดิม ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินทั้งหมดตามสัญญากู้เงินของสถาบันการเงินเดิม
  • 2.2 กรณีวงเงินกู้เกินกว่าวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเดิม ให้ใช้หลักประกันตาม 2.1 และกำหนดเพิ่มเติมดังนี้
    • (1) หากประเมินราคาหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินเดิมแล้วพบว่ามูลค่าหลักประกันเพิ่มขึ้น ให้สามารถกู้เพิ่มเติมโดยใช้หลักประกันเดิมได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักประกัน โดยไม่ต้องเพิ่มหลักประกัน
    • (2) กรณีไม่เข้าเงื่อนไข (1) ให้ผู้กู้จัดหาหลักประกันเพิ่มเติม โดยใช้หลักเกณฑ์การรับหลักประกันตาม 1.
--------------------------------------
 
กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ  ให้ใช้ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้
  • 1. สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
  • 2. ที่ดินและอาคาร หรือห้องชุด
  • 3. ที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก.
  • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน
  • หลักทรัพย์ที่สามารถจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจได้ หรือหลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารรับเป็นหลักประกัน ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
ทั้งนี้ การพิจารณาจำนวนเงินให้กู้ ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังนี้
  • (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท 
    • ​- กรณีใช้หลักประกันตาม 1.-3. เป็นประกันเต็มวงเงิน สามารถให้กู้ได้สูงสุดร้อยละ 120 ของราคาประเมินหลักประกัน
  • (2) วงเงินกู้เกิน 100 ล้านบาท
    • ​- กรณีเป็นการให้สินเชื่อประเภท เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) หนังสือค้ำประกัน (L/G) และใช้หลักประกันตาม 1.-3. ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของราคาประเมินหลักประกัน
    • - กรณีเป็นการให้สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) และใช้หลักประกันตาม 1.-3. ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของราคาประเมินหลักประกัน
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด