ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs
GSB SMEs CallCenter 
02 299 8899

สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)


 
 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทยหรือจดทะเบียนตามกฏหมายไทย
 • ประกอบธุรกิจนำเข้า - ส่งออก
 • - นำเข้าเพื่อผลิตหรือเพื่อการค้า
 • - เพื่อการส่งออก โดย L/C หรือ B/C หรือ Open Account
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการนำเข้า - ส่งออกสินค้า
 • สินเชื่อสำหรับการส่งออก
  • > P/C (Packing Credit)
  •    (1) กรณี Packing Under L/C ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่า L/C
  •    (2) กรณี Packing Under P.O. หรือ Sales Contract ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าสินค้าใน P.O. หรือ Sales Contract
  • รับซื้อหรือรับซื้อลดเอกสารสินค้าออก (B/R BRL)
 • สินเชื่อสำหรับการนำเข้า
   > L/C T/R
   > T/R (Trust Receipt) Under B/C
   > T/R (Trust Receipt) Under T/T
   > S/G (Shipping Guarantee)
 
 • วงเงิน F/X Limit
 
*หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ
 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี
 • สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสิน
 • พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
 • ที่ดินและอาคาร
 • ที่ดินเปล่า ที่เป็นโฉนดที่ดิน นส.3ก. หรือห้องชุด
 • หลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
ให้ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้
 • สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ ให้ใช้วิธีปฏิบัติตามคำสั่งการให้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์โดยอนุโลม
 • พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
 • ที่ดินและอาคาร
 • ที่ดินเปล่า ที่เป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด