ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs
GSB SMEs CallCenter 
02 299 8899

สินเชื่อ GSB SMEs Smooth Biz

SMEs Smooth Biz เสริมสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
 • เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นเท่านั้น
 • ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร
 • บุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคล
 • มีสัญชาติไทยหรือจดทะเบียนตามกฎหมาย
 • ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
ปีที่ 1 : 1.99%
ปีที่ 2-3 : MOR/MLR
หลังจากนั้น : MOR/MLR + 1.00%
 
 • วงเงินกู้ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • วงเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี
 • สมุดเงินฝาก สลากออมสิน
 • ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรืออื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด