ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs
GSB SMEs CallCenter 
02 299 8899

สินเชื่อ GSB SMEs STARTUP No.1

ธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุน และให้สินเชื่อ SMEs Startup กับทุกความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทย ทะยานสู่อนาคต ด้วยธุรกิจของคุณ
 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
 • ลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • ยกเว้น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
 • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมาย และ
 • เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการ หรือประกอบกิจการไม่เกิน 3 ปี (Start Up Stage) หรือ
 • เป็นผู้ประกอบกิจการอยู่แล้ว ที่มีนวัตกรรมใหม่ /
 • มีนวัตกรรมการตลาดใหม่ (Market Innovation) /
 • มีผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) /
 • มีกระบวนการผลิตใหม่ (Process Innovation)
 • วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
 • วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)
สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • หลักทรัพย์ค้ำประกันมากกว่าร้อยละ 50
  • - ปีที่ 1 : 1.99%
  • - หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.00%
 • หลักทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 30-50
  • - ปีที่ 1 : 4.99%
  • - หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.50%
หลักประกันตามที่ธนาคารกำหนด และใช้ บสย.ค้ำประกันในส่วนที่ขาด
 • แบบคำขอสินเชื่อธุรกิจ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล และบริคณห์สนธิ
 • สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
 • ข้อมูลกิจการ , โครงการ และแผนธุรกิจ
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น
 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักประกัน
 • แบบแปลงอาคาร และรายงานผู้ประกอบการ
 • สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร หรือต่อเติมซ่อมแซม
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร หรือต่อเติมซ่อมแซม