ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs

สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity

ลงทะเบียน
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
1.2 เป็นลูกค้าสินเชื่อระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น และ/หรือธนาคารออมสิน  ซึ่งมีเงื่อนไข  ดังนี้
     1.2.1  ต้องชำระหนี้ดีตรงตามเงื่อนไข ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
     1.2.2  มีผลกำไรจากการดำเนินกิจการ  ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
     1.2.3  หากเคยมีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างครบถ้วน  ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
1.3  ประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรประเภทที่ธนาคารออมสินกำหนด
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กิจการ
ประเภทเงินกู้ระยะยาว  (L/T)
เท่ากับจำนวนเงินต้นที่นำส่งชำระหนี้สถาบันการเงินเดิม และ/หรือธนาคารออมสิน จำนวน 1 ปี  สูงสุดไม่เกินรายละ 50 ล้านบาท 
สูงสุดไม่เกิน 6 ปี โดยให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 1 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับที่ผู้กู้ได้รับจากสถาบันการเงินเดิม และ/หรือธนาคารออมสิน และต้องไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ย  MLR-1%   ต่อปี (ปัจจุบัน MLR = 6.375)
  • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.) ค้ำประกันเต็มจำนวน (ปัจจุบันเป็นโครงการ PGS 8 บสย.SMEs ดีแน่นอน ) และบุคคลค้ำประกัน
50,000 ล้านบาท