ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs
GSB SMEs CallCenter 
02 299 8899

สินเชื่อ GSB บัญชีเดี่ยวเปอร์เซ็นต์เดียว

ออมสิน...สนับสนุน SMEs ไทย ยกระดับก้าวไกลสู่สากล จำนวนเงินให้กู้ เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ล้านบาท สูงสุดไม่เกินรายละ 100 ล้านบาท
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
 • เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นเท่านั้น
 • ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
 • ยกเว้น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
 • วงเงินกู้ระยะสั้น (L/T)
 • วงเงินกู้ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • วงเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี
ปีที่ 1 : 1.0%
ปีที่ 2-3 : MOR/MLR
หลังจากนั้น : MOR/MLR + 1.00%
 
 • สมุดเงินฝาก สลากออมสิน
 • ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรืออื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • แบบคำขอแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบสำคัญในการจดทะเบียนนิติบุคคลและบริคณห์สนธิ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
 • ข้อมูลกิจการ , โครงการ และแผนธุรกิจ
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น
 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักประกัน
 • แบบแปลงอาคาร และรายงานผู้ประกอบการ
 • สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร หรือต่อเติมซ่อมแซม
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร หรือต่อเติมซ่อมแซม