ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs

GSB SMEs CallCenter 
02 299 8899

สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

*หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมของธนาคาร
         - สินเชื่อระยะยาว ไม่มีหนี้ค้างชำระในวันที่ขอกู้เงิน
         - สินเชื่อระยะสั้น ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้เงิน
 • สามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินสาขา/หน่วยงานเจ้าของบัญชีสินเชื่อเดิม
 • เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และได้รับผลกระทบ
 • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงอัคคีภัย
 • วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)
พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยกำหนดวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมทุกประเภทไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท
 • ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
 • ปลอดชำระเงินต้นได้ไม่เกิน 1 ปี และชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
 • ปีที่ 1  : ร้อยละ 3.50 ต่อปี
 • ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป : MLR ต่อปี
กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ : ร้อยละ 14 ต่อปี
 • ให้ใช้หลักประกันเดิมตามสัญญากู้เงิน และสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเพิ่มเติมได้
 • ยื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือน หลังจากประกาศภัยพิบัติ ยกเว้น กรณีอัคคีภัย
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee)