ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
SMEs
GSB SMEs CallCenter 
02 299 8899

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

ธนาคารออมสิน พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจนำเข้า/ธุรกิจส่งออก และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ
เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจการค้าต่างประเทศได้อย่างครบวงจร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
ด้วยบริการที่รวดเร็วเปี่ยมประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
 
ประเภทของบริการ
  • บริการเปิด / แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต  Opening / Amendment Letter of Credit : L/C ด้วยความน่าเชื่อถือและมั่นคงของธนาคารออมสิน จะทำให้ท่านและคู่ค้าของท่านมั่นใจได้ว่าเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดจากธนาคารจะเป็นสื่อกลางในการชำระเงินที่เชื่อถือได้
  • บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt : T/R เป็นบริการสินเชื่อที่ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการนำเข้าของธุรกิจ โดยสามารถติดต่อขอทำสัญญา T/R กับธนาคารและรับเอกสารแสดงสิทธิ์ในสินค้านำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือเป็นวัตถุดิบที่ท่าเรื่อได้ทันที ก่อนชำระเงินคืนธนาคารด้วยเครดิตนานสูงสุด 180 วัน
  • บริการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อรับสินค้าจากบริษัทเรือและบริการโอนสิทธิ์การรับสินค้าที่นำเข้าทางอากาศ Shipping Guarantee : S/G Deliver Order : D/O เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้ท่านสามารถรับสินค้าได้ โดยไม่ต้องรอเอกสารจากผู้ขาย ทำให้ท่านไม่ต้องเสียค่าเช่าโกดังสินค้า ช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลา
ประเภทของบริการ
  • บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก Packing Credit : P/C เป็นสินเชื่อระยะสั้น เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ให้ท่านนำเงินไปสั่งซื้อวัตถุดิบหรือผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
  • บริการรับซื้อ / รับซื้อลด / เรียกเก็บเอกสารส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตและไม่อยู่ภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต Export Bill Purchased or Discounted under L/C  /  Outward Bill for Collection เป็นบริการส่งเอกสารส่งออกไปเรียกเก็บเงินยังต่างประเทศ และช่วยส่งเสริมสภาพคล่องให้กับท่านโดยการรับซื้อหรือรับซื้อลดเอกสารส่งออกภายใต้ L/C
  • บริการประกันการส่งออก Export Credit Insurance ธนาคารออมสินเป็นตัวแทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ให้บริการประกันการส่งออกเพื่อช่วยเหลือลดความเสี่ยงและชดเชยความเสียหายแก่ผู้ส่งออกจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อ