ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ลูกค้ารายย่อยและนโยบายรัฐ

สินเชื่อธุรกิจห้องแถว

เพิ่มความมั่นใจการประกอบกิจการได้ง่ายๆ ด้วยเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบธุรกิจห้องแถว ด้วยสินเชื่อธุรกิจห้องแถว ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการประกอบธุรกิจของคุณให้ง่ายมากขึ้น ช่วยเพิ่มเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

 • เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 
 • สัญชาติไทย 
 • ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
 • เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริกา รและเกษตรกรรมเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ดังนี้
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
 • เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
 • ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร
 • ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนเกินกว่ารายละ 200,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 
  1,000,000 บาท ทั้งนี้หากผู้กู้สมัครใจทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ/หรือประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ให้กู้เพิ่มเติมได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันฯ แต่จำนวนเงินกู้ทั้งหมดต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • ทั้งนี้กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้อายุผู้ค้ำประกันแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ยกเว้นบุคคลค้ำประกันต้องใช้หลักประกันอื่นร่วมด้วย ดังนี้

1. บุคคลค้ำประกัน ให้ค้ำประกันได้ ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย และ
 • เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีรายได้ไม่น้อยกว่า 9,000 บาท ต่อเดือน และไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้รวมทุกสัญญาของสินเชื่อธุรกิจห้องแถวในส่วนที่ใช้บุคคลค้ำประกัน หรือเมื่อรวมรายได้ต่อเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน 2 คน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้รวมทุกสัญญาของสินเชื่อธุรกิจห้องแถว ในส่วนที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
2. ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน ได้ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย และต้องไม่นำไปชำระคืนสินเชื่อเดิมที่มีอยู่กับธนาคาร หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่นให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง โครงการความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme

3. หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้
 • สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า ที่สามารถโอนสิทธิการเช่าเปลี่ยนมือได้ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าสิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • ยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ หรือไม่เกินประมาณการราคาประเมินของธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
4. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ให้รับเป็นหลักประกันได้ดังนี้
 • ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • - เป็นของผู้กู้และ/หรือบุคคลอื่น โดยกรณีที่เป็นของบุคคลอื่น ห้ามมิให้ผู้จำนองเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญาฉบับบเดียวกัน
  • - กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดินต้องมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน หรือ นส. 3ก. 
  • - กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า ต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
  • - กรณีเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องมีสาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก