ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย

เพิ่มความมั่นใจการประกอบกิจการได้ง่ายๆ ด้วยเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบธุรกิจห้องแถว ด้วยสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการประกอบธุรกิจของคุณให้ง่ายมากขึ้น ช่วยเพิ่มเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

 • เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 
 • สัญชาติไทย 
 • ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
 • เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
  และเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
 • ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน  เกินกว่ารายละ  200,000  บาทขึ้นไป
  แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • ทั้งนี้กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้อายุผู้ค้ำประกันแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 • บุคคลค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่น
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา
 หลักประกันทางธุรกิจ
 • สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ
รายละเอียดการใช้หลักประกันแต่ละประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้าหรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ สัญญาเช่า สถานประกอบการ รูปถ่ายกิจการ
 • Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ - รายจ่ายของกิจการ
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน
หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด