ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ลูกค้ารายย่อยและนโยบายรัฐ

สินเชื่อ Street Food

 
 • เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • กรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
  • - เป็นผุ้ประกอบการขายอาหาร
  • - เป็นผู้ประกอบการขายอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม
  • - เป็นผู้ประกอบการตามห่วงโซ่อุปทาน อาหารว่าง
 • ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ต้องมีสถานประกอบการอยู่ใกล้กับสาขาที่รับเรื่องขอกู้ โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สาขารับเรื่องขอกู้สามารถตรวจสอบกิจการ/สถานประกอบการของผู้ขอกู้ได้
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ
 • เพื่อเป็นเงินทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน
ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 • บุคคลธรรมดา
  • - วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 - 1,000,000 บาท ให้ขอกู้ภายใต้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจห้องแถว
  • - วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,001 - 3,000,000 บาท ให้ขอกู้ภายใต้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ SMEs
 
 • นิติบุคคล 
  • - วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 - 3,000,000 บาท ให้ขอกู้ภายใต้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ SMEs ทั้งนี้ การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 1 เท่าของรายได้เฉลี่ย ในระยะเวลา 6 เดือน
 
 • เงื่อนไขเพิ่มเติม
  • - กรณีผู้กู้ชำระเงินต้นครบ 30,000 บาท มีสิทธิรับบัตร People Card ได้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท 
  • - กรณีต้องการเงินกู้เป้น 2 เท่าของจำนวนเงินกู้เดิม และไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท มีเงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้
   • - ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
   • - ต้องชำระเงินกู้ครบตามสัญญา
   • - มียอดขายที่เข้าบัญชี จำนวน 5 เท่าของเงินงวดที่ผ่อนชำระนับแต่วันที่ครบสัญญาย้อนหลัง 6 เดือน 
โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกันประกอบการขยายวงเงินกู้ กรณีใช้หลักประกันอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักประกันแต่ละประเภท
ตามประเภทสินเชื่อ ดังนี้
 • เงินกู้ระยะสั้น บัตรสินเชื่อหมุนเวียน ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว 
  • - วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ชำระคืนแบบรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน สูงสุดไม่เกินระยะเวลา 5 ปี (60งวด)
  • - วงเงินกู้เกินกว่า 500,000 - 3,000,000 บาท ชำระคืนแบบรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)
ทั้งนี้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้กับอายุผู้ค้ำประกันแล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ชำระเงินกู้แบบรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน
 • คำนวณการชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate)
ใช้หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้
 • ใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อรายโดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • - อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย และ
  • - เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีรายได้ไม่น้อยว่า 9,000 บาทต่อเดือน และไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้รวมทุกสัญญาของสินเชื่อธุรกิจห้องแถวในส่วนที่ใช้บุคคลค้ำประกัน หรือเมื่อรวมรายได้ต่อเดือนของผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 คน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 วงเงินกู้รวมทุกสัญญาของสินเชื่อธุรกิจห้องแถว ในส่วนที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
 • หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้
  • 1. สิทธิการเช่า แผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 80 ของมูลค่าสิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน
  • 2. ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับยานพาหนะ และไม่เกินประมาณการราคาประเมินของธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
  • 3. ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า - ออกได้สะดวก ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  • 4. ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ได้ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกัน ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา และต้องจัดทำสัญญากู้เงิน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป