ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ลูกค้ารายย่อยและนโยบายรัฐ

สินเชื่อ Street Food

 
 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • เป็นผู้ประกอบการขายอาหาร หรือเป็นผู้ประกอบการขายอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม หรือเป็นผู้ประกอบการตามห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ต้องมีสถานประกอบการอยู่ใกล้กับสาขาที่รับเรื่องขอกู้ โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สาขารับเรื่องขอกู้สามารถตรวจสอบกิจการ/สถานประกอบการของผู้ขอกู้ได้
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ
 • เพื่อเป็นเงินทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน
ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท
 • เงินกู้ระยะสั้น บัตรสินเชื่อหมุนเวียน ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว 
  • * วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ชำระคืนแบบรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน  สูงสุดไม่เกินระยะเวลา 5 ปี (60 งวด)   
  • * วงเงินกู้เกินกว่า 500,000 - 3,000,000 บาท ชำระคืนแบบรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)
     ทั้งนี้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้กับอายุผู้ค้ำประกันแล้ว  
ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • บุคคลค้ำประกัน (ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)
 • หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้ สิทธิการเช่า แผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ หรือยานพาหนะที่ใช้ในกิจการที่ดิน
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียม กรณีทำบัตรใหม่ 100 บาท (บัตรออมสินวีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์  หรือบัตรออมสินวีซ่า เดบิต สมาร์ท แคร์)
 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
 • สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Triple Interest ได้ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย 3 เท่าของบัญชีเงินฝาก (ใช้บริการสินเชื่อ Street Food พร้อมทั้งใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) และบัตรออมสินวีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ หรือบัตรออมสินวีซ่า เดบิต สมาร์ท แคร์)