ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ลูกค้ารายย่อยและนโยบายรัฐ
btn-MyMo-Pay-275.jpg

สินเชื่อ QR รายวัน


กู้ง่าย แค่รับชำระด้วย QR Code ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ ฯลฯ
 • เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
 • เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้เงินจากหนี้นอกระบบ
ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อราย โดยมีเงื่อนไขต้องมีรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน QR Code Payment  จำนวนร้อยละ 5 ของยอดขายเฉลี่ยต่อวันที่ผ่านบัญชี และไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่จะต้องชำระรายวันในแต่ละวงเงินกู้ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน และไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน  มีรายละเอียดดังนี้
 • กรณีขอกู้ครั้งแรก วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 -100,000 บาท โดยพิจารณาจาก
  ร้อยละ 5 ของรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment ต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงินกู้ในครั้งนี้
 • กรณีขอกู้ครั้งต่อไป วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000-500,000 บาท โดยพิจารณาจาก
  • - ร้อยละ 10 ของรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment ย้อนหลัง 6 เดือนต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงินกู้ในครั้งนี้
  • -  กรณีมีบัญชีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน และอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอกู้สินเชื่อประเภทนี้ได้ให้ใช้เกณฑ์กรณีขอกู้ครั้งต่อไป และวงเงินที่ให้กู้ในครั้งนี้ ให้นำวงเงินกู้เดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนมาหักออกก่อน ยอดที่เหลือคือวงเงินกู้ที่จะให้ในครั้งนี้ โดยสามารถรวมหนี้เป็นบัญชีเดียวกันได้
ทั้งนี้การขอกู้ครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เท่าของการกู้ครั้งก่อนหน้า
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 - 200,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001 - 500,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยตัดเงินจากบัญชีเงินฝากเป็นรายวันมาพักไว้เพื่อรอชำระสินเชื่องวดรายเดือน
สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใดหรือหลายประเภท  ดังนี้
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน  สามารถใช้ผู้ค้ำประกันรวมทุกสัญญาได้ไม่เกิน 200,000 บาท และผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน  60  ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ใช้ผู้ค้ำประกันได้ไม่เกิน 2 คน และผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน
 • ผู้ค้ำประกันแต่ละคนต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 9,000 บาทต่อเดือน และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินให้กู้
 • ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ค้ำประกันเต็มวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย 
 • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เอกสารประกอบการขอกู้เงิน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 • เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Triple Interest เพื่อใช้ในการพักเงินฝากที่ตัดรายวันไว้รอชำระสินเชื่อเป็นงวดรายเดือน
 • ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)
 • หากมีรายได้อื่น ๆ ที่ไม่ผ่านบัญชีธนาคาร ให้แนบเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติม
 • รายการชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment ต้องเป็นรายการที่สอดคล้องกับราคาสินค้า/บริการที่เชื่อถือได้ ไม่เป็นรายการสร้างยอด
 • รายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ที่เป็นรายการสร้างยอด หรือเป็นยอดที่รับชำระตั้งแต่ 2,000 บาทต่อรายการ  จะไม่นำมาคำนวณวงเงินกู้
 • หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อธุรกิจห้องแถว