ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ลูกค้ารายย่อยและนโยบายรัฐ

สินเชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ (ธุรกิจแฟรนไชส์)

 
 • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมทำธุรกิจในการจำหน่ายสินค้า/บริการ ภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของแฟรนไชสส์
 • มีสถานที่ประกอบการ/ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสม
 • ต้องผ่านการอบรมจากเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิ
 • มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกประเภทใดประเภทหนึ่ง ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน และควรใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) 
เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมทำธุรกิจภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของแฟรนไชส์
 
 • จำนวนเงินให้กู้รายบุคคล กับผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมทำธุรกิจกับเจ้าของแฟรนไชส์รายละไม่เกินมูลค่าสัญญาที่เจ้าของแฟรนไชส์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย ในการลงทุนทำธุรกิจ
 • วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย (โดยไม่รวมวงเงินกู้สินเชื่อธุรกิจห้องแถว)
 • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 7 ปี
กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน ให้มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี
 
ให้ใช้ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้
 • 1. ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ ไม่เกิน 200,000 บาท ดังนี้
  • - วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 - 50,000 บาท ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน
  • - วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 - 200,000 บาท ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันร่วมกับบุคคลที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 9,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และ/หรือหลักประกันตาม 2. และ/หรือ 3.
  • - วงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001 บาทขึ้นไป ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันตาม 2 และ/หรือ 3
โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ในอัตราที่ บสย. กำหนด ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญา และต้องจัดทำสัญญากู้เงินตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • 2. หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้
  • - สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าสิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน
  • - ยานพาหนะที่ใช้ในกิจการให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ หรือไม่เกินราคาประเมินของธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
 
 • 3. ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ให้รับเป็นหลักประกันได้ดังนี้
  • - ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • - ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
   • - เป็นของผู้กู้และ/หรือบุคคลอื่น โดยกรณีที่เป็นของบุคคลอื่น ห้ามมิให้ผู้จำนองเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญาฉบับเดียวกัน
   • - กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องมีเอกสารสิทธิเป็นโฉลดที่ดิน หรือ นส. 3ก
   • - กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า ต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่าน-เข้าออกได้สะดวก
   • - กรณีเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องมีสาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก