ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ลูกค้ารายย่อยและนโยบายรัฐ
สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

 • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมทำธุรกิจในการจำหน่ายสินค้า/บริการภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิที่ทำ MOU กับธนาคาร
 • มีสถานที่ประกอบการ/ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสม 
 • ต้องผ่านการอบรมจากเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิ
 • มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกประเภทใดประเภทหนึ่ง ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน 
  และควรใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) เพื่อสร้างประวัติทางการเงิน 
  ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา และสะดวกสบาย
เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม  และ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของแฟรนไชส์
 • รายละไม่เกินมูลค่าของสัญญาที่เจ้าของแฟรนไชส์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท/ราย
 • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 7 ปี
กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันให้มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี
 
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
***กรณีกู้เกิน 50,000 บาท ต้องมีบุคคล หรือหลักประกันอื่นร่วมด้วย***
 • ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา
หลักประกันทางธุรกิจ
 • สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ
 • หนังสือผ่านสิทธิ
 • คำรับรองผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียม กรณีทำบัตรใหม่ 100 บาท (บัตรออมสินวีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์)
 • สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Triple Interest ได้ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย 3 เท่าของบัญชีเงินฝาก (ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมทั้งใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) และบัตรออมสินวีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์)
 • ธนาคารจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญา และต้องจัดทำสัญญากู้เงินตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป