ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
AW-GSB-S3-SMEs-Start-Up-Leaflet.jpgAW-GSB-S3-SMEs-Start-Up-Leaflet-001-(1).jpg
SMEs

GSB SMEs CallCenter 
02 299 8899

สินเชื่อ GSB SMEs STARTUP

สินเชื่อ SMEs Start Up ได้เวลาสตาร์ทเครื่องประเทศไทย ให้ไอเดียของคุณขับเคลื่อนเมืองไทย ทะยานสู่อนาคต ธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ 

 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
 • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
 • ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร
 • บุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และ
 • เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการ หรือ ประกอบกิจการมาไม่เกิน 3 ปี หรือ
 • เป็นผู้ประกอบกิจการอยู่แล้ว ที่มีนวัตกรรมใหม่/มีผลิตภัณฑ์ใหม่/มีกระบวนการใหม่
 • วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
 • วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)
 • วงเงินกู้ระยะสั้น ชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
 • วงเงินกู้ระยะยาว ชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000,000 บาท
ปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.99 ต่อปี
ปีที่ 3-10 ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสิน
 • ที่ดินและอาคาร
 • โฉนดที่ดิน นส.3ก. หรือห้องชุด
 • บสย. ค้ำประกัน(ตามที่ธนาคารกำหนด) ในกรณีที่ผู้กู้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด หากหลักประกันไม่เพียงพอสามารถจำนำหุ้นในกิจการเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้
 • แบบคำขอสินเชื่อธุรกิจ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลและบริคณห์สนธิ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
 • ข้อมูลกิจการ
 • ข้อมูลโครงการและแผนธุรกิจ
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารออมสินและสถาบันการเงินอื่น
 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร
 • แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักประกัน
 • แบบแปลนอาคาร และรายงานผู้ประกอบการ
 • สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมซ่อมแซม
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมซ่อมแซม
 • ธนาคารอาจขอเอกสารอื่นๆ ตามความเหมาะสม