ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ลูกค้ารายย่อยและนโยบายรัฐ

สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์

สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์

  • เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • เพื่อเป็นเงินทุน หรือเงินหมุนเวียนในกิจการของสหกรณ์
ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืน โดยแบ่งเป็น
  • ลูกค้ารายใหม่ หรือลูกค้าที่ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคารมาน้อยกว่า 1 ปี วงเงินให้กู้สูงสุดได้ ไม่เกินรายละ 250 ล้านบาท
  • ลูกค้ารายเดิม ที่ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคารมาไม่น้อยกว่า 1 ปี วงเงินให้กู้สูงสุด ไม่เกิน รายละ 2,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ วงเงินให้กู้รวมที่มีกับธนาคาร (Total Exposure) ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนของสหกรณ์ และวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้และภาระผูกพันไปแล้วรวมกับวงเงินที่ขอกู้ครั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้
  • ให้กรรมการสหกรณ์ทุกคนและผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน
  • หลักประกันประเภท สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน
  • หลักประกันอื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร