ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ลูกค้ารายย่อยและนโยบายรัฐ

สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
  • มีศักยภาพและมีผลงานในด้านการจัดหา การจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น
  • ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กู้เงินจากธนาคารออมสินได้
  • เป็นโครงการบริการสาธารณะที่มีการตั้งงบประมาณผูกพันประจำปีในการชำระหนี้คืนธนาคารอย่างชัดเจน โดยได้รับอนุมัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
  • เพื่อเป็นเงินหมุนเวียน / ลงทุนในระบบการบริการสาธารณะ
  • ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน แต่ไม่เกินมูลค่าการลงทุนโครงการ
  • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  • วงเงินกู้ระยะยาว
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
หลักเกณฑ์  เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด