ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

กองทุนรวมตลาดเงิน

(money market fund) เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในเงินฝากของธนาคาร หรือตราสารหนี้ระยะสั้น

ผู้ลงทุนอนุรักษ์นิยมที่ไม่พร้อมรับความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ใกล้เคียงเงินฝากเพราะอัตราผลตอบแทนเป็นทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและยังมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากเพราะลงทุนในตราสารหนี้ตัวอื่นๆร่วมด้วย และยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี มีความปลอดภัยสูง มีความเสี่ยงที่ต่ำ และยังเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการพักเงินในช่วงที่สภาวะตลาดหุ้นมีความผันผวน เพื่อรอโอกาสเข้าไปลงทุนอีกครั้ง
กองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในเงินฝากของธนาคาร หรือตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือพันธบัตรและหุ้นกู้เอกชนที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ลักษณะเด่นของกองทุนรวมตลาดเงิน คือ
  • สภาพคล่องสูง เนื่องจากเป็นกองทุนเปิด ที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดย บลจ. ส่วนใหญ่ยังกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินได้เร็ว เช่น ภายในวันรุ่งขึ้นนับจากวันที่ผู้ลงทุนสั่งขายหน่วยลงทุน (ได้เงินช้ากว่าถอนเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์แค่วันเดียว แต่ได้ผลตอบแทนเหมือนเงินฝากประจำ)
  • มีความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนน้อย เนื่องจากเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นมาก ทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดค่อนข้างน้อย (หรือมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด (interest rate risk) ต่ำ จึงนับเป็นช่องทางการลงทุนที่เหมาะกับภาวะตลาดทุนที่ผันผวน เพราะผู้ลงทุนนิยมใช้ "กองทุนรวมตลาดเงิน" เป็นแหล่งพักเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนสามารถโยกเงินจากการลงทุนในตลาดหุ้นมาพักไว้ เพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมในการกลับเข้าไปลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ระยะยาวอีกครั้ง
  • มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนน้อย โดยเฉพาะหากเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ระยะสั้นของภาครัฐ
เน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นๆ ที่มีอายุคงเหลือของตราสารต้องไม่เกิน 1 ปี โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในกองทุนจะไม่เกิน 3 เดือน และเป็นกองทุนเปิดที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวัน
benchmark ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตลาดเงินในปัจจุบัน ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยระยะเวลา 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ซึ่ง บลจ. มักจะเปิดเผยข้อมูลตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมกับเกณฑ์มาตรฐาน (benchmark) ไว้ในหนังสือชี้ชวน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "จะรู้ได้อย่างไรว่ากองทุนรวมมีผลการดำเนินงานดี?")
ผลตอบแทนของกองทุนรวมตลาดเงินใกล้เคียงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำหรืออาจสูงกว่าเล็กน้อย และแม้เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตหรือโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนน้อย เพราะโอกาสที่ภาครัฐจะไม่จ่ายหนี้คืนให้กองทุนรวมคงจะน้อยมากไปจนถึงไม่มีโอกาสเลย แต่ในกรณีที่กองทุนรวมต้องการเพิ่มผลตอบแทนโดยไปลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนด้วย ก็จะมีความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ (credit risk) หรือมีโอกาสที่จะมีการผิดนัดชำระหนี้ต่อกองทุนรวมที่เข้าไปลงทุนได้ด้วย
"กองทุนรวมตลาดเงิน" ไม่ใช่การฝากเงิน และผลตอบแทนที่จะได้รับจะต่างจากเงินฝากปกติ ที่เรารู้ตั้งแต่ต้นแน่ๆ ว่าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่าใด เพราะเราไม่สามารถทราบผลตอบแทนของ “กองทุนรวมตลาดเงิน” ล่วงหน้าได้ ผู้ลงทุนเพียงแต่อาจสามารถอ้างอิงผลตอบแทนย้อนหลังที่มีการเปิดเผยกันตามปกติ ได้เท่านั้น และผลตอบแทนในอดีตก็ไม่ได้เป็นหลักประกันถึงผลตอบแทนในอนาคต