ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผลิตภัณฑ์บัตร

บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์

“บัตรเดบิต ที่คุณต้องรีบเป็นเจ้าของ” ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท ช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลในโครงการสูงสุด 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

**ควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์**

อัตราค่าธรรมเนียม

แรกเข้า 100 บาท
รายปี 200 บาท
ค่าประกันภัยรายปีและต้นทุนดำเนินการของธนาคาร 399 บาท
ออกบัตรทดแทน 100 บาท

สิทธิประโยชน์ทั่วไป

 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท ณ ร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับบัตร VISA
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 200,000 บาท สำหรับการถอนเงิน ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินและทุกเครื่องทั่วโลก ที่มีเครื่องหมายstepool.jpgvisa.jpgplus.jpg       
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 200,000 บาท สำหรับการโอนเงินภายในบัตรที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินและทุกเครื่องที่มีเครื่องหมายstepool-(1).jpg
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท สำหรับโอนเงินภายในธนาคารออมสิน ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน    
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท สำหรับโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน หรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน  
 • ใช้สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมายstepool-(2).jpg         
 • ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรได้ที่เครื่องฝากเงินของธนาคารออมสิน สูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก ตลอด 24 ชม. 
 • ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรของผู้ถือบัตร 
 • ใช้โอนเงินจากบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้ ที่เครี่อง ATM ธนาคารออมสิน หรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน 
 • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • ซื้อสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • สามารถเปลี่ยนรหัสที่เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 
 
 • บุคคลธรรมดา
 • มีอายุครบ  15  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  75  ปีบริบูรณ์
 • 1 ท่าน มีบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได้ 1 ใบเท่านั้น
 • ในกรณีผู้ถือบัตร GSB DEBIT SMART CARE มากกว่า 1 บัตร บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองสูงสุดเพียง   1 บัตร ต่อคน ตามชื่อ หมายเลขบัตรที่ธนาคารได้แจ้งให้บริษัททราบ
 • กรมธรรม์ฉบับนี้ไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • กรณีที่บัตร GSB DEBIT SMART CARE 1 บัตร มีผู้เปิดบัญชีมากกว่า 1 คน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีนี้
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรเกิดการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในปีทำประกันภัย บริษัทฯ
  ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ต่ออายุในปีต่อไป
การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ    
ใช้ได้เฉพาะการเข้ารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น ภายใต้วงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้ระบุไว้ในบัตร กรณีรักษา ณ สถานพยาบาลที่ไม่อยู่ในโครงการ ท่านสามารถส่งเรื่องเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลมายัง บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736 พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ 
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดธนาคารประเภทเผื่อเรียก
การเรียกร้องผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่ บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท download
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญและบริเวณที่เป็นอย่างชัดเจนผลการวินิจฉัยและการรักษา
 • ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือ ใบสรุบปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 • ใบรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ใบสรุบหน้างบ)
 • สำเนาบัตร GSB DEBIT SMART CARE  
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดที่สามารถจะกระทำได้แล้ว
ในกรณีที่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเข้าบัญชีของเจ้าของบัตร
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ธนาคารฯ หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เท่าที่จะกระทำได้ และต้องยื่นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรขอรับค่าสินไหมทดแทนพร้อมทั้งหลักฐานประกอบให้กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควร ทำให้ไม่สามารถยื่นหลักฐานได้ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ระยะวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำได้ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะต้องมีการแจ้งเบื้องต้นกับบริษัทฯ ไว้ก่อนแล้ว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ แต่ยังไม่สามารถรวบรวมหลักฐานได้ครบถ้วน จึงจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เกิน 30 วัน แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน อย่างไรก็ตามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะต้องไม่เกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม์
หลักฐานการประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบันทึกประจำวันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • เอกสารคำขอใช้ บัตร GSB DEBIT SMART CARE และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)
กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เอาประกันภัย)
 • สำเนาบันทึกประจำวัน
 • เอกสารคำขอใช้ บัตร GSB DEBIT SMART CARE และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)
>>รายชื่อสถานพยาบาล<<  
>>คู่มือบัตร GSB DEBIT SMART CARE<< 
ข้อ เงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1 ผลประโยชน์ อบ.1  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 บาท
2 ผลประโยชน์ อบ.1  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 50,000 บาท
3 ผลประโยชน์ อบ.1  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท
4 ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์รวมการถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย 5,000 บาท
5 ผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะคนไข้ในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน/ปี) 500 บาท
 • หน่วยบริการลูกค้า 3 ธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8555 , 0 2279 9009 , 0 2614 9555 (24 ชั่วโมง)
 • CALL CENTER  ธนาคารออมสิน  โทร. 1115
 • ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัตร
 • แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้สถานพยาบาล
  ในโครงการทราบ
 • ลงลายมือชื่อของท่านในใบเสร็จรับเงินในส่วนที่ท่านได้ใช้สิทธิ์ภายใต้บัตร GSB DEBIT SMART CARE นี้
 • ชำระส่วนเกินสิทธิ์ หรือส่วนที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
 • call center ธนาคารออมสิน  โทร. 1115
 • ธนาคารออมสินทุกสาขา
 • บมจ.ทิพยประกันภัย ฝ่ายธุรกิจธนาคาร 1 โทร. 1736
 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท 
 • ให้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • ครอบคลุมทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • พิเศษกว่าด้วยเงินชดเชยรายได้รายวัน เมื่อนอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานพยาบาล วันละ 500 บาท สูงสุด 7 วันต่อปี 
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุเมื่อเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลในโครงการ
 • ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้งานบัตร และเมื่อธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปได้ จะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี นับ
 • ตั้งแต่วันที่ธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีได้ในแต่ละปีจนผู้ถือบัตรอายุ 75 ปี
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • มีสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกธนาคารออมสิน