ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผลิตภัณฑ์บัตร

บัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์

บัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์ เพื่อความมั่นคงในชีวิตคุณ 

"ในวันที่ไม่คาดคิด คุณสามารถส่งต่อความมั่นคงไปให้คนที่คุณห่วงใยได้ บัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์ บัตรที่มอบความอุ่นใจ ในทุกวันของชีวิตคุณด้วยความคุ้มครองมากมาย"
**ควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์**

 
 

อัตราค่าธรรมเนียม

แรกเข้า 100 บาท
รายปี 200 บาท
ค่าประกันภัยรายปีและต้นทุนดำเนินการของธนาคาร 200 บาท
ออกบัตรทดแทน 100 บาท

สิทธิประโยชน์ทั่วไป

 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน ณ ร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับบัตร VISA
 • ใช้ถอนเงินที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินและทุกเครื่องทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย stepool.jpgvisa.jpgplus.jpg สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน     
 • ใช้โอนเงินภายในบัตรที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินและทุกเครื่องที่มีเครื่องหมายstepool-(1).jpg สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน 
 • ใช้โอนเงินภายในธนาคารออมสินที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
 • ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินหรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอนสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
 • ใช้สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมายstepool-(2).jpg           
 • ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรได้ที่เครื่องฝากเงินของธนาคารออมสิน สูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก ตลอด 24 ชม. 
 • ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรของผู้ถือบัตร 
 • ใช้โอนเงินจากบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้ ที่เครี่อง ATM ธนาคารออมสิน หรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน 
 • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • ซื้อสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • สามารถเปลี่ยนรหัสที่เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอสมัครบัตร
 • ไม่เป็นบุคคลพิการ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ณ วันที่ขอสมัครับบัตร
 • ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (มีระยะเวลารอคอย 180 วันแรก)
 • กรมธรรม์ฉบับนี้ไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรเกิดการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในปีทำประกันภัยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ต่ออายุในปีต่อไป
 • ในกรณีผู้ถือบัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์ มากกว่า 1 บัตร และบริษัทฯจะให้ความคุ้มครองสูงสุดเพียง 1 บัตร ต่อคนตามชื่อ หมายเลขบัตรที่ธนาคารได้แจ้งให้บริษัทฯทราบ
 • กรณีที่บัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์ 1 บัตร มีผู้เปิดบัญชีมากกว่า 1 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีนี้
       การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ และต้องยื่นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรขอรับค่าสินไหมทดแทนพร้อมทั้งหลักฐานประกอบให้กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝ่ายธุรกิจธนาคาร 1  เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-2392200 ต่อ 3270 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง เว้นแต่จะพิสูจน์ ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควร ทำให้ไม่สามารถยื่นหลักฐานได้ภายใน 30 วัน  ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำได้ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ โดยจะต้องมีการแจ้งเบื้องต้นกับบริษัทฯ ไว้ก่อนแล้ว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ แต่ยังไม่สามารถรวบรวมหลักฐานได้ครบถ้วน จึงจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เกิน 30 วัน แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะต้องไม่เกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม์
กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
               •   สำเนาใบมรณบัตร
               •   สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ (ดูสาเหตุการตาย)
               •   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ตาย)
               •   สำเนาบันทึกประจำวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
               •   เอกสารคำขอใช้ บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)
               
กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
               •   ใบรับรองแพทย์
               •   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เอาประกันภัย)
               •   สำเนาบันทึกประจำวัน
               •   เอกสารคำขอใช้ บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)
               
 
               •   สำเนาใบมรณบัตร
               •   ประวัติการรักษา
               •   สำเนาหนังสือรับรองการเสียชีวิต
               •   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เอาประกันภัย)
               •   เอกสารคำขอใช้ บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร(ถ้ามี)              
                   การจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย บริษัทฯ จะชดใช้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีประเภทเผื่อเรียกที่ใช้งานร่วมกับบัตร GSB DEBIT ACCIDENT ของผู้ถือบัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีประเภทเผื่อเรียกของผู้ถือบัตรถูกปิด
 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เป็นสาธารณภัย จ่ายเพิ่มเติมอีก 100,000 บาท
 • ผลประโยชน์ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วันแรก) 20,000 บาท
 • ครอบคลุมทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • ให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้งานบัตร และเมื่อธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปได้ จะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง วงเงินความคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์ ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย(ระยะเวลารอคอย 180 วันแรก) 20,000 บาท
2. ผลประโยชน์ อบ.1 การเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะหรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 บาท
3. ผลประโยชน์ อบ.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 บาท
4. ผลประโยชน์ อบ.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท
5. ผลประโยชน์ อบ.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณภัย(จ่ายเพิ่มเติมจากข้อ 2) 100,000 บาท
 • หน่วยบริการลูกค้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
  โทร. 0 2299 8555, 0 2614 9555 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • CALL CENTER ธนาคารออมสิน โทร.1115 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัตร
 • Call Center ธนาคารออมสิน โทร.1115
 • ธนาคารออมสินทุกสาขา
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจธนาคาร 1 โทร.1736